Αίτηση για άδεια υποστατικού

36.(1) Αίτηση για άδεια υποστατικού υποβάλλεται στην Αρχή από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μαζί με την καταβολή του τέλους που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 26, κατά τον τύπο που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή, περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που καθορίζονται από την Αρχή και συνοδεύεται από γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη του υποστατικού με την οποία παρέχεται η συγκατάθεσή του στη χρήση του υποστατικού για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α.

(2) Σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος εργοδοτεί προσωπικό, υποχρεούται να ορίσει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου μέσα στο υποστατικό και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή.