Παράλειψη πληρωμής φόρου στοιχήματος ή εισφοράς

31. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 74, η Αρχή ανακαλεί την άδεια του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, σε περίπτωση που αυτός παραλείπει εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά φορολογίας ή εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου.