Μητρώο αδειών υποστατικών

46. Η Αρχή διατηρεί μητρώο αδειών υποστατικού, με στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και αναρτά κατάλογο των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της.