Μεταβίβαση άδειας υποστατικού

45. Η μεταβίβαση άδειας υποστατικού επιτρέπεται μόνο-

(α) από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α,

(β) από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο,

(γ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο,

(δ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α,

και για το σκοπό αυτό ενημερώνεται η Αρχή, η οποία εκδίδει νέα άδεια υποστατικού υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον ουσιώδη χρόνο πριν από τη μεταβίβασή της.