Εγγραφή παίκτη

56.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β δύναται να εγγράψει ως παίκτη πρόσωπο εφόσον αυτό υποβάλει σχετική αίτηση για εγγραφή.

(2) Η αίτηση για εγγραφή υποβάλλεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Βεβαίωση ότι ο παίκτης έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18o) έτος της ηλικίας του·

(β) στοιχεία ταυτότητας του παίκτη·

(γ) διεύθυνση διαμονής του παίκτη·

(δ) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παίκτη· και

(ε) βεβαίωση ότι ο παίκτης έχει ενημερωθεί για τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του στοιχήματος, περιλαμβανομένης της αμοιβής που πιθανό να κληθεί να καταβάλει στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β αντιληφθεί ότι πρόσωπο έχει υποβάλει ψευδείς πληροφορίες ο αποδέκτης υποχρεούται να μην εγγράψει το εν λόγω πρόσωπο ως παίκτη και σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο έχει ήδη εγγραφεί ως παίκτης, o αποδέκτης υποχρεούται να ακυρώσει αμέσως την εγγραφή του.

(3) Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή να εξακριβώσει την ταυτότητα του παίκτη και να επαληθεύσει τις πληροφορίες που αυτός έχει δώσει με βάση το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(4) Πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18°) έτος της ηλικίας απαγορεύεται να εγγραφεί ως παίκτης.

(5) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί, σε ηλεκτρονική μορφή, ασφαλή κατάλογο όλων των εγγεγραμμένων σε αυτόν παικτών με τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου και τυχόν δημοσιοποίηση των στοιχείων ή μέρος αυτών, αποτελεί ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο.