Αδίκημα και ποινή

55. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, ο οποίος επιτρέπει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να συμμετέχει σε ηλεκτρονικό στοίχημα, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54, είναι ένοχος πλημμελήματος και, σε περίπτωση πρώτης καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές και σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.