Ένταλμα έρευνας

88. Όταν Δικαστής ικανοποιηθεί με ένορκη έγγραφη δήλωση ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι οποιοσδήποτε χώρος ή υποστατικό χρησιμοποιείται για ή σε σχέση με τη διάπραξη ποινικού αδικήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδώσει ένταλμα, το οποίο να εξουσιοδοτεί αστυνομικό ή άλλο εντεταλμένο πρόσωπο συνοδευόμενο από μέλος της αστυνομίας να εισέλθει σε οποιοδήποτε χρόνο και να προβεί σε έρευνα στο χώρο ή στο υποστατικό και να κατάσχει οτιδήποτε ευλόγως υποψιάζεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ή σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή ότι θα παράσχει απόδειξη για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος.