Τύπος άδειας

13. Η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, εκδίδεται σε έντυπο που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή και περιλαμβάνει -

(α) το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προς όφελος του οποίου εκδίδεται·

(β) την Κλάση, για την οποία εκδίδεται·

(γ) την περίοδο ισχύος της· και

(δ) οποιοδήποτε όρο που επιβάλλεται σε αυτή από την Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.