Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

14.(1) Η αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου υποβάλλεται μαζί με την καταβολή του καθορισμένου τέλους στην Αρχή σε έντυπο που εκδίδεται από αυτή και περιλαμβάνει -

(α) την Κλάση της άδειας για την οποία υποβάλλεται,

(β) την ταχυδρομική διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας στην οποία αποστέλλεται οποιοδήποτε έγγραφο, και

(γ) τα στοιχεία ταυτότητας και τόπου διαμονής του πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, όταν η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο αιτείται την έκδοση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α και άδειας αποδέκτη Κλάσης Β, οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ξεχωριστά έντυπα για κάθε μία από τις άδειες αυτές και εξετάζονται σε ξεχωριστή διαδικασία.

(2) Η αίτηση για ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της άδειας.

(3) Η αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία σε σχέση με τον αιτητή, τον πραγματικό δικαιούχο, τον αξιωματούχο και τον κάτοχο σημαντικού συμφέροντος είτε πρόκειται για νομικό είτε για φυσικό πρόσωπο:

(α) Τους όρους και κανονισμούς, βάσει των οποίων ο αιτητής προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος προς τους παίκτες·

(β) χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

(γ) συμμετοχή σε νόμιμες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται, σε οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα·

(δ) ποινικό μητρώο·

(ε) πληροφορίες σε σχέση με όλα τα χρηματικά και άλλα συμφέροντά τους· και

(στ) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητο να προσκομισθούν.