Αναστολή άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

21.(1) Η Αρχή αναστέλλει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, την άδεια αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή την άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος –

(α) δεν συμμορφώνεται χωρίς εύλογη αιτία με οποιοδήποτε όρο της άδειας του· ή

(β) παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του αναφορικά με τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή αναστείλει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αυτόματα παύει να ισχύει για την ίδια περίοδο και η άδεια κάθε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.