Ανάκληση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

22(1). Η Αρχή ανακαλεί άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε περίπτωση που-

(α) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος καταδικασθεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα· ή

(β) οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος ή πραγματικός δικαιούχος αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στην περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, καταδικασθεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα· ή

(γ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, βρίσκεται υπό εκκαθάριση ή πτωχεύσει· ή

(δ) η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, εξασφαλίσθηκε με δόλια ενέργεια ή ψευδείς παραστάσεις ή απάτη∙ ή

(ε) έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες στηρίχθηκε η έκδοσή της και οι οποίες αποτελούν σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο προϋπόθεση για την έκδοσή της· ή

(στ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός δεν εφαρμόζει τις διαδικασίες για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο και που καθορίζονται στις σχετικές Οδηγίες της Αρχής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 11· ή

(ζ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, παρέχει πίστωση σε παίκτη, ή μερίδα παίκτη ή ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει τέτοια πίστωση, ή ενεργεί με τρόπο που διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη, ή σε μερίδα παίκτη∙ ή

(η) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου στο υποστατικό δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 36, παρέχουν διευκολύνσεις πίστωσης στον παίκτη ή με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα παρέχουν παρόμοιες διευκολύνσεις∙ ή

(θ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειας του μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου αναστολής της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 21∙ ή

(ι) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β καταδικαστεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 55 του παρόντος Νόμου∙ ή

(ια) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 68.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή ανακαλέσει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αυτόματα παύει να ισχύει και η άδεια κάθε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.