Διορισμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

3.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει σε διάστημα ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ανεξάρτητη επταμελή Αρχή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και έξι (6) μέλη, ως Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Ως Πρόεδρος της Αρχής διορίζεται ανεξάρτητο πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας, κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στους κλάδους των νομικών ή των οικονομικών ή του εμπορίου και εγνωσμένης πείρας στους κλάδους αυτούς.

(3) Ως μέλη της Αρχής διορίζονται -

(α) ένας εκπρόσωπος του -

(i) Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας,

(ii) Υπουργείου Οικονομικών,

(iii) Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, και

(β) τρεις ιδιώτες εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας με εξειδικευμένες γνώσεις συνακόλουθες με τις αρμοδιότητες της Αρχής.