Απαγόρευση συμφερόντων των μελών της Αρχής

4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής απαγορεύεται να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής.