Όροι άδειας υποστατικού

39.(1) Η Αρχή δύναται, με αιτιολογημένη γραπτή απόφασή της, να ανακαλεί υφιστάμενους όρους ή να επιβάλλει νέους όρους σε άδειες υποστατικών και καλεί τον κάτοχο της άδειας υποστατικού εντός περιόδου που δεν είναι μικρότερη των τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης της απόφασής της, να εκφράσει γραπτώς τις απόψεις του.

(2) Πριν προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου όρου ή επιβολή νέου όρου, η Αρχή λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παραστάσεις έγιναν εντός της περιόδου που καθορίζεται στο εδάφιο (1).

(3) Η ανάκληση υφιστάμενου όρου ή επιβολή νέων όρων δεν δημιουργεί οποιοδήποτε αστικό δικαίωμα.