Έγκριση ή απόρριψη αίτησης άδειας υποστατικού

38.(1) Η Αρχή κατά την εξέταση της αίτησης για άδεια υποστατικού δύναται να εγκρίνει την αίτηση, με ή χωρίς όρους, ή να απορρίψει την αίτηση και ειδοποιεί εντός ευλόγου χρόνου, σχετικά τον αιτητή.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει την αίτηση για άδεια υποστατικού, αιτιολογεί την απόφασή της αυτή και την κοινοποιεί στον αιτητή.