Βιβλία και αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή

70. Βιβλία και αρχεία, που τηρούνται δυνάμει του παρόντος Μέρους, διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή μετά από έγκριση της Αρχής που παρέχεται κατόπιν αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, τηρουμένων των αναλογιών.