Βιβλία και αρχεία

69.(1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποχρεούται να καταχωρεί σε καθορισμένο βιβλίο τις λεπτομέρειες σχετικά με κάθε δελτίο ή άλλο έγγραφο ή ηλεκτρονικό τύπο που παραδόθηκε στον ίδιο και να υποβάλλει, κατά τον καθορισμένο χρόνο και τρόπο, δήλωση των ποσών που εισπράχθηκαν ή έχουν καταστεί εισπρακτέα είτε από τον ίδιο είτε από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.

(2) Η Αρχή έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες σχετικά με την τήρηση από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των βιβλίων και αρχείων, που προβλέπονται από το εδάφιο (1).