Χηρεία θέσης του Προέδρου

7. Η θέση του Προέδρου της Αρχής χηρεύει σε περίπτωση -

(α) θανάτου του, ή

(β) γραπτής παραίτησής του προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ή

(γ) που κηρύσσεται έκπτωτος από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.