Όροι υπηρεσίας του Προέδρου.

6. Οι όροι υπηρεσίας και η αντιμισθία του Προέδρου της Αρχής καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.