Έγκριση αίτησης

53. Η Αρχή όταν εγκρίνει την αίτηση με όρους, ειδοποιεί τον αιτητή εντός εύλογου χρόνου και υποδεικνύει τις αλλαγές ή τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο σύστημα εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος:

Νοείται ότι παράλειψη συμμόρφωσης με σχετική οδηγία της Αρχής αποτελεί επαρκή λόγο για να απορριφθεί η αίτηση ή να ανασταλεί ή να ανακληθεί η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.