Δικαίωμα συμμετοχής σε ηλεκτρονικό στοίχημα

54. Η συμμετοχή σε ηλεκτρονικό στοίχημα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως παίκτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 και διατηρεί λογαριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57:

Νοείται ότι, το πρόσωπο που εγγράφεται ως παίκτης δεν δύναται να διατηρεί πέραν του ενός λογαριασμού.