Αίτηση για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης για σήμανση δελτίων

48.(1) Ο αιτητής άδειας αποδέκτη Κλάσης Α υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στην Αρχή για έγκριση του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων.

(2) Η αίτηση για έγκριση του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αναφέρει απαραίτητα τις πλήρεις προδιαγραφές του προτεινόμενου συστήματος και επιπρόσθετα περιλαμβάνει -

(α) τις γενικές διαδικασίες που θα ακολουθούνται·

(β) τις λεπτομέρειες και προδιαγραφές του λογισμικού που θα χρησιμοποιείται ·

(γ) τα λογιστικά συστήματα και διαδικασίες·

(δ) τις διαδικασίες και τα πρότυπα για τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και μεταφορά του εξοπλισμού·

(ε) τις διαδικασίες για τη δημιουργία και διατήρηση εγκαταστάσεων ασφαλείας, περιλαμβανομένων της γενικής συμμόρφωσης και εσωτερικών ελέγχων σε σχέση με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα (“access to critical systems”)∙

(στ) το σχέδιο αποκατάστασης κατάρρευσης (“disaster recovery plan”)∙

(ζ) ικανοποιητικό σύστημα φύλαξης δεδομένων· και

(η) οποιαδήποτε πληροφορία δυνατόν να ορίσει η Αρχή.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α προτίθεται να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων που έχει ήδη εγκριθεί από την Αρχή.

(4) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α, ο οποίος κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος σύμφωνα με τον περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμο, δύναται να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές για περίοδο μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εντός της οποίας υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.