Υποχρέωση αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α για διατήρηση δελτίων

49. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α υποχρεούται να διατηρεί τα δελτία στοιχήματος και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, για περίοδο πέντε (5) ετών και δεν δύναται να τα καταστρέψει μετά την πάροδο των πέντε (5) ετών χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αρχής.