Εισπράξεις από αποκρατικοποιήσεις

20. (1) Όλες οι εισπράξεις από τη διαδικασία αποκρατικοποίησης, κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του Συντάγματος.

(2) Όλες οι εισπράξεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), θα προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, εντός ή εκτός της Δημοκρατίας ή από άλλα κρατικά ταμεία εκτός της Δημοκρατίας.