Έλεγχος διαδικασιών

21. (1) Η Μονάδα προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για την εφαρμογή και λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις διαδικασίες, πρακτικές και πολιτικές που εφαρμόζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας προβαίνει σε έλεγχο όλων των οικονομικής φύσεως πράξεων και διαδικασιών που διενεργεί ή εφαρμόζει η Μονάδα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο το αργότερο εντός δύο (2) ετών, μετά την έναρξη της λειτουργίας της Μονάδας, αναθέτει σε ανεξάρτητο ειδικό σύμβουλο εγνωσμένου κύρους, την αξιολόγηση των εργασιών και δραστηριοτήτων της Μονάδας.