Υποχρεώσεις διοικητικού συμβουλίου και Τεχνικών Υπηρεσιακών Επιτροπών

19.(1) Το διοικητικό συμβούλιο φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση με γραπτή απόφαση του παρέχει, χωρίς προσκόμματα, είτε το ίδιο είτε εξουσιοδοτώντας τις Τεχνικές Υπηρεσιακές Επιτροπές, στα μέλη της Μονάδας τις απαραίτητες διευκολύνσεις και πληροφορίες εμπιστευτικής ή μη φύσεως που ζητούν ο Έφορος και τα μέλη της Μονάδας και αφορούν τις αποκρατικοποιήσεις:

Νοείται ότι, χάριν της ευελιξίας και της εύρυθμης λειτουργίας της διαδικασίας αποκρατικοποίησης, οι πληροφορίες εμπιστευτικής ή μη φύσεως που ζητούν τα μέλη της Μονάδας μπορούν να ζητούνται προφορικώς ή γραπτώς:

Νοείται περαιτέρω ότι, κάθε πληροφορία που ζητείται ως ανωτέρω αναφέρεται, καταγράφεται σε ειδικό μητρώο, για σκοπούς εκ των υστέρων ελέγχου από το διοικητικό συμβούλιο.

(2) Πρόσωπο, το οποίο ζήτησε τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), που θα αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι δεν ήταν πρόδηλα αναγκαίες για τους σκοπούς της αποκρατικοποίησης ή χρησιμοποιήθηκαν για αλλότριους σκοπούς, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.