Εξουσίες του Εφόρου και της Μονάδας

14.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Έφορος και τα μέλη της Μονάδας έχουν εξουσία:

(α) να εισέρχονται σε εγκαταστάσεις και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, ο οποίος ανήκει ή κατέχεται από φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση με σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους·

(β) να ζητούν, αφού εξασφαλίσουν έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή από οποιοδήποτε φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση, ή υπουργείο ή τμήμα υπουργείου ή οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία ή ανεξάρτητο κρατικό αξιωματούχο ή από οποιοδήποτε δημόσιο οργανισμό, οποιαδήποτε πληροφορία ή πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που θεωρούν αναγκαίο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου νόμου, ο Έφορος μπορεί να προβαίνει σε διευθετήσεις για την εξασφάλιση από άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βρίσκονται εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, οποιωνδήποτε πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που αφορούν φορείς υποκείμενους σε αποκρατικοποίηση.