Απαλλαγή από ευθύνες

15. Σε περίπτωση αγωγής ή άλλης νομικής διαδικασίας εναντίον τους, ο Έφορος και τα μέλη της Μονάδας δεν ευθύνονται για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η εν λόγω πράξη ή παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή ήταν αποτέλεσμα αμέλειας κατά παράβαση της υποχρέωσης τους να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με τον περί Αστικών Αδικημάτων Νόμο.