Ασυμβίβαστο

13.(1) Ο Έφορος, οι Εμπειρογνώμονες και οι δημόσιοι υπάλληλοι που αποσπώνται στη Μονάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 8, οι οποίοι έχουν, είτε οι ίδιοι είτε συγγενείς τους μέχρι τέταρτου βαθμού, συμφέρον σε φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση ή σε συνδεδεμένη επιχείρησή του ή έχουν εργοδοτηθεί ή παρείχαν υπηρεσίες σε τέτοιο φορέα ή σε συνδεδεμένη επιχείρησή του κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες προτού κληθούν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στη Μονάδα ή να αποσπαστούν στη Μονάδα, συνιστά κώλυμα ή/και ασυμβίβαστο να ενισχύσουν τη Μονάδα.

(2) Ο Έφορος, οι Εμπειρογνώμονες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη Μονάδα και οι δημόσιοι υπάλληλοι που αποσπώνται στη Μονάδα, μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας τους στη Μονάδα, δεν επιτρέπεται να εργαστούν για περίοδο δύο (2) ετών, σε οποιοδήποτε φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση, του οποίου η διαδικασία αποκρατικοποίησης έχει ολοκληρωθεί.