Τεχνικές Υπηρεσιακές Επιτροπές

18.(1) ΝΠΔΔ που έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση, εγκαθιστά στην έδρα του Τεχνική Υπηρεσιακή Επιτροπή, αποτελούμενη από ένα (1) ή περισσότερους εργαζόμενους του με σκοπό να συνεργάζεται με τον Έφορο, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών και την παροχή πληροφοριών επί τεχνικής κυρίως φύσεως σε θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του εν λόγω ΝΠΔΔ.

(2) Τα πρόσωπα που αποτελούν την Τεχνική Υπηρεσιακή Επιτροπή, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), επιλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ στο οποίο υπηρετούν με γνώμονα πάντοτε την εύρυθμη πρόοδο της διαδικασίας αποκρατικοποίησης και εξουσιοδοτούνται όπως ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1):

Νοείται ότι, το διοικητικό συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με τη Διυπουργική Επιτροπή, δύναται, ανά πάσα στιγμή να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος της Τεχνικής Υπηρεσιακής Επιτροπής με αιτιολογημένη απόφαση του και χάριν της εύρυθμης προόδου της διαδικασίας αποκρατικοποίησης.

(3) Η Τεχνική Υπηρεσιακή Επιτροπή αναφορικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), υπάγεται και λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ.