Διαφάνεια

17.(1) Ο Έφορος, κάθε τρεις (3) μήνες, ετοιμάζει έκθεση προόδου αναφορικά με τις δραστηριότητές του κατά την τριμηνία που έληξε, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω της Διυπουργικής Επιτροπής και ακολούθως κοινοποιείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση, το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώνει δημόσια το αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας, το οποίο ακολούθως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.