Ποινικά αδικήματα

22. Πρόσωπο το οποίο, κατά την παροχή πληροφοριών για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων οδηγιών ή διαταγμάτων εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή δήλωση ή αποκρύπτει πληροφορίες ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τη διενέργεια έρευνας από τη Μονάδα, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.