Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αποκρατικοποίηση» σημαίνει την παραχώρηση ή μεταβίβαση σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με οποιαδήποτε μέθοδο από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4, όλων ή ορισμένων δικαιωμάτων δημοσίου οργανισμού ή της Δημοκρατίας, επί των περιουσιακών τους στοιχείων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο·

«δημόσιος οργανισμός» σημαίνει ολόκληρο ή τμήμα οργανισμού που υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία ανήκουν είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς στον οργανισμό, είτε τα διαχειρίζεται ο οργανισμός·

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

«Εμπειρογνώμονας» σημαίνει εμπειρογνώμονα που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8·

«εσωτερικός έλεγχος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμου·

«εταιρεία» σημαίνει εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή με οποιαδήποτε ανάλογη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας·

«ευρύτερος δημόσιος τομέας» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου δικαίου ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα που θεσμοθετείται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και τα κεφάλαια του οποίου είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία·

«Έφορος» σημαίνει τον Έφορο Αποκρατικοποιήσεων που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 8·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή», σημαίνει την Επιτροπή που αποτελείται από τη Διυπουργική Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 7, και από εκπροσώπους των εργαζομένων του φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση και λειτουργεί στη βάση κανόνων που συμφωνούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη ψήφιση του παρόντος Νόμου.

«Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων» ή «Μονάδα», σημαίνει τη Μονάδα που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 8·

«Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου» ή «ΝΠΔΔ», σημαίνει οργανισμό που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα·

«περιουσιακά στοιχεία», με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 3, σημαίνει:

(α) ακίνητη ιδιοκτησία, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ή

(β κινητή ιδιοκτησία οποιουδήποτε είδους, περιλαμβανομένων αγώγιμων δικαιωμάτων, μετοχών ή άλλων δικαιωμάτων επί εταιρειών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων, αξιογράφων και προνομίων,

είτε αυτά βρίσκονται εντός ή εκτός της Δημοκρατίας·

«τρίτη χώρα» σημαίνει οποιαδήποτε χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση» σημαίνει δημόσιο οργανισμό εφόσον έχει κηρυχθεί ως φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση με σχετικό διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, για τον οποίο μπορεί να αρχίσει η σχετική διαδικασία αποκρατικοποίησης.