Σκοπός

3.(1) Με τον παρόντα Νόμο καθορίζονται βασικές αρχές, θεσπίζονται αναγκαίες διαδικασίες και εγκαθιδρύονται αρμόδια όργανα για την αποκρατικοποίηση.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες εταιρείες, οι τίτλοι των οποίων είναι εισηγμένοι σε οργανωμένη αγορά.