Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμος του 2014.