Υπoχρέωση προς εχεμύθεια

16.(1) Ο Έφορος και τα μέλη της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, θεωρούν και χειρίζονται ως εμπιστευτικό κάθε ζήτημα πoυ εγέρθηκε ή συζητήθηκε σε oπoιαδήπoτε συvεδρία ή άλλη εργασία της Μονάδας καθώς και κάθε πληρoφoρία, γραπτή ή πρoφoρική, πoυ περιήλθε σε γvώση τoυς κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυς και δεν απoκαλύπτουν ούτε μεταδίδουν oπoιoδήπoτε τέτoιo ζήτημα ή πληρoφoρία, εκτός εάν έχει δοθεί γραπτή συγκατάθεση της Διυπουργικής Επιτρoπής, υπογραμμένη από τov Υπουργό Οικονομικών ή η αποκάλυψη ή μετάδοση κρίθηκε απόλυτα αναγκαία για τη δέoυσα εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυς:

Νοείται ότι, σε ορισμένα θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς επίσης ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών, ο Έφορος και τα μέλη της Μονάδας, εξουσιοδοτούνται από τη Διυπουργική Επιτροπή, με γενική εξουσιοδότηση για αποκάλυψη των αναγκαίων κατά περίπτωση πληροφοριών, χωρίς να απαιτείται να λαμβάνουν, για κάθε τέτοια περίπτωση ειδική εξουσιοδότηση από τη Διυπουργική Επιτροπή.

(2) Σε περίπτωση που ο Έφορος και τα μέλη της Μονάδας παραβιάσουν την υποχρέωση προς εχεμύθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχα αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.