Αρμοδιότητες και εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου

6.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο:

(α) εγκρίνει, με ή χωρίς τροποποιήσεις ή απορρίπτει εισηγήσεις που η Διυπουργική Επιτροπή υποβάλλει σε αυτό για έγκριση, με βάση τον παρόντα Νόμο·

(β) εκδίδει καθοδηγητικές οδηγίες είτε γενικής εφαρμογής είτε που αφορούν συγκεκριμένους φορείς υποκείμενους σε αποκρατικοποίηση, για σκοπούς βελτίωσης των διαδικασιών αποκρατικοποίησης·

(γ) τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε σχετικού Νόμου, μεταβιβάζει ή παραχωρεί, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σε νομικό ή σε φυσικό πρόσωπο, οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στη Δημοκρατία ή σε φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση·

(δ) ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται:

(α) να καθορίζει τα περιουσιακά στοιχεία της Δημοκρατίας, τους φορείς υποκείμενους σε αποκρατικοποίηση και να ορίζει την έναρξη της διαδικασίας αποκρατικοποίησής τους και τις διαδικασίες και μεθόδους αποκρατικοποίησης·

(β) να καθορίζει ότι, σε κατάλληλες περιπτώσεις, για φορείς που υπόκεινται σε αποκρατικοποίηση, ορισμένες διαδικασίες αποκρατικοποίησης δε θα αναλαμβάνονται και δε θα εκτελούνται από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αλλά θα αναλαμβάνονται και θα εκτελούνται από το αρμόδιο υπουργείο·

(γ) να προβαίνει στη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων σχετικών με τις διαδικασίες αποκρατικοποίησης.