Στάδια αποκρατικοποίησης φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση

5. Η αποκρατικοποίηση οποιουδήποτε φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση, κατ’ εφαρμογή του παρόντος Νόμου, δεν ολοκληρώνεται, εκτός αν προηγηθούν τα ακόλουθα στάδια:

(α) Διαβούλευση και ανταλλαγή πληροφοριών στη Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή και διασφάλιση του καθεστώτος εργοδότησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, περιλαμβανομένων των εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και ωφελημάτων, των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και των δικαιωμάτων που προκύπτουν σε περίπτωση κατάργησης θέσης εργαζομένου σε φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση, όπως αυτά απορρέουν από το Σύνταγμα, τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τους συναφείς Κανονισμούς και τις γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου:

Νοείται ότι, ουδέν στον παρόντα Νόμο δύναται να ερμηνευθεί κατά τρόπο που να μεταβάλλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει τα δικαιώματα και την ιδιότητα των εργαζομένων που απασχολούνται σε οποιοδήποτε φορέα που υπόκειται σε αποκρατικοποίηση·

(β) λήψη απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τη μέθοδο αποκρατικοποίησης·

(γ) διασφάλιση κάθε θέματος που άπτεται της εθνικής ασφάλειας, μη αποκλειόμενης της εξαίρεσης τομέων δραστηριότητας από το πεδίο αποκρατικοποιήσεων·

(δ) ρύθμιση των υποχρεώσεων του φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που θα προέλθουν από απαιτήσεις και δικαιώματα των εργαζομένων στο φορέα αυτό·

(ε) τροποποίηση ή κατάργηση οποιασδήποτε νομοθεσίας, η οποία ρυθμίζει θέματα που αφορούν την ίδρυση, τη λειτουργία, τις τοπικές ή διεθνείς υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του προσωπικού του φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση·

(στ) θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας για τη ρύθμιση μονοπωλίων που ένεκα της φύσης των δραστηριοτήτων του φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση, δυνατό να δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα της αποκρατικοποίησης·

(ζ) έγκριση σχετικών Κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι οποίοι ρυθμίζουν:

(i) το χρόνο έναρξης της ισχύος της αποκρατικοποίησης για κάθε φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση,

(ii) τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα που ανήκουν σε φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση ή στη Δημοκρατία, τα οποία θα μεταβιβαστούν ή θα παραχωρηθούν σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,

(iii) το ποσό της αντιπαροχής,

(iv) τη διαδικασία είσπραξης της αντιπαροχής.