Διυπουργική Επιτροπή

7. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει Διυπουργική Επιτροπή, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών, αποτελούμενη από τέσσερις (4) τουλάχιστον Υπουργούς, για να ασκεί, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) υποβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο εισηγήσεων αναφορικά με οποιαδήποτε μέτρα κρίνει ότι απαιτούνται ή αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν ή διαταγμάτων που πρέπει να εκδοθούν, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

(β) έκδοση κατευθυντήριων γραμμών ή επί μέρους οδηγιών σχετικά με διαδικασίες αποκρατικοποίησης, οι οποίες συνάδουν με την οικεία νομοθεσία επί του θέματος·

(γ) εποπτεία και παροχή καθοδήγησης στον Έφορο αναφορικά με οποιαδήποτε θέματα αποκρατικοποίησης που οφείλει ή εντέλλεται να επιληφθεί·

(δ) μελέτη, επεξεργασία, έγκριση ή διαφοροποίηση οποιωνδήποτε εισηγήσεων που της υποβάλλει ο Έφορος·

(ε) υποβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων αποκρατικοποίησης και των αναγκαίων ενδιάμεσων σταδίων που θα εφαρμόζονται για κάθε περίπτωση αποκρατικοποίησης, με εισηγήσεις του Εφόρου κατόπιν έγκρισης της Διυπουργικής Επιτροπής·

(στ) διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και σύνδεσμος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τρίτες χώρες και οποιουσδήποτε άλλους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα που αφορούν την υιοθέτηση ή την εφαρμογή πολιτικών επί των αποκρατικοποιήσεων·

(ζ) άσκηση οποιωνδήποτε άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.