Μέθοδοι αποκρατικοποίησης

4.(1) Tηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, η αποκρατικοποίηση πραγματοποιείται με οποιαδήποτε από τις μεθόδους που είναι αποδεκτές στις συνήθεις εμπορικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων της πώλησης και μεταβίβασης ή μίσθωσης ή παραχώρησης δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας, όλου ή μέρους αυτής, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή με οποιαδήποτε άλλη οικεία νομοθεσία.

(2) Οποιαδήποτε μέθοδος αναφέρεται στο εδάφιο (1), εφαρμόζεται με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.