Συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές

11.-(1) Η δημόσια υπηρεσία, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και οι αρχές τοπικής διοίκησης παρέχουν σε ειδικά εξουσιοδοτημένο μέλος της ΚΥΠ, κατόπιν γραπτού αιτιολογημένου αιτήματος υπογεγραμμένου από τον Διοικητή της ΚΥΠ το οποίο απευθύνεται στον Προϊστάμενο κάθε υπηρεσίας, κάθε πληροφορία, στοιχείο, έγγραφο ή συνδρομή που ζητείται για την εκπλήρωση της αποστολής και των αρμοδιοτήτων της ΚΥΠ.

(2) Οι φορείς και το προσωπικό της ΚΥΠ που αναφέρονται στο εδάφιο (1), οφείλουν να τηρούν το απόρρητο της επικοινωνίας και του περιεχομένου του αιτήματος, καθώς και των στοιχείων του προσωπικού που επιλήφθηκε του ζητήματος αυτού.

(3) Άρνηση, παρέλκυση, αμέλεια, ατελής ή μη έγκαιρη ανταπόκριση σε αίτημα υπηρεσιακής συνδρομής, για το οποίο νόμιμα η ΚΥΠ ζητά πληροφορίες, συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, και προκειμένου για-

(α) Δημόσιο υπάλληλο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 73 έως 86 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ∙ ή

(β) υπάλληλο, λειτουργό ή μέλος νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου ή αρχής τοπικής διοίκησης, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες, κατά περίπτωση, διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που ρυθμίζει θέματα πειθαρχικών παραπτωμάτων ή και ποινικών αδικημάτων, ανάλογα με την περίπτωση και έχει εφαρμογή για το συγκεκριμένο υπάλληλο, λειτουργό ή μέλος.