Αρχείο ΚΥΠ

10.-(1)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), τα έγγραφα και το οπτικοακουστικό υλικό της ΚΥΠ αρχειοθετούνται στο Αρχείο που λειτουργεί στην ΚΥΠ για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου του 1991, του περί των Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2002 και του περί της Ασφάλειας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών Διατάγματος του 2013, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(β) Η πρόσβαση στο Αρχείο της ΚΥΠ επιτρέπεται μόνο -

(i) στο Διοικητή,

(ii) σε μέλη του προσωπικού της ΚΥΠ, στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, και κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης που παραχωρείται από τον Διοικητή, και

(iii) στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που συστήνεται και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου.

(2)(α) Οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου του 1991, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εφαρμόζονται στην έκταση που δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(β)(i) Η επιλογή των εγγράφων και του οπτικοακουστικού υλικού που αναφέρονται στο εδάφιο (1) για διαφύλαξη στο Κρατικό Αρχείο γίνεται με απόφαση του Διοικητή η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής που συστήνεται για τον σκοπό αυτό.

(ii) O Διοικητής δύναται να προβεί σε παρατηρήσεις επί της εισήγησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής και σε περίπτωση που η Συμβουλευτική Επιτροπή εμμένει σε διαφορετική θέση, ο Διοικητής υποβάλλει με σχετική έκθεση το ζήτημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη λήψη τελικής απόφασης.

(γ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, τα έγγραφα και το οπτικοακουστικό υλικό που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μεταφέρονται αυτόματα για διαφύλαξη στο Κρατικό Αρχείο το αργότερο μετά την πάροδο τριάντα (30) ετών από την παραγωγή τους και στην περίπτωση που αυτά αποτελούν διαβαθμισμένα έγγραφα, εφόσον αυτά αποχαρακτηριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ασφάλειας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών Διατάγματος του 2013, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι όσα έγγραφα και οπτικοακουστικό υλικό δεν έχουν αποχαρακτηριστεί μετά την πάροδο των τριάντα (30) ετών από την παραγωγή τους ή δεν επιλεγούν για διαφύλαξη στο Κρατικό Αρχείο με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου, αφού ενημερωθεί συνοπτικά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, παραμένουν στο Αρχείο της ΚΥΠ και φυλάσσονται σε κατάλληλο χώρο:

Νοείται περαιτέρω ότι όλα τα έγγραφα και το οπτικοακουστικό υλικό που επιλέγονται για διαφύλαξη στο Κρατικό Αρχείο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, είναι ανοιχτά για επιθεώρηση από το κοινό.

(δ) Κανένα έγγραφο ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό του Αρχείου της ΚΥΠ ή που διαφυλάσσεται στο Κρατικό Αρχείο, μετά τη μεταφορά του από το Αρχείο της ΚΥΠ, δεν καταστρέφεται εκτός αν αυτό υπάρχει εις διπλούν.

(3)(α) Η δυνάμει του εδαφίου (2) Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου που προτείνονται από τον Διοικητή και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

(β) Για τη συγκρότηση και κάθε αλλαγή στη σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώνει δεόντως την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.

(γ) Η θητεία των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι πενταετής και σε κάθε περίπτωση λήγει με τη λήξη της θητείας του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παύσει οποιοδήποτε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο.

(δ) Ο τρόπος λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής διέπεται από Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.