Αποστολή της ΚΥΠ

4. Η ΚΥΠ έχει ως αποστολή, μέσα στα πλαίσια του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Συντάγματος και των νόμων, την αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση, επεξεργασία και γνωστοποίηση, στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, των πληροφοριών που αφορούν –

(α) Την προστασία και την προώθηση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων της Δημοκρατίας∙

(β) την πρόληψη και τον χειρισμό δραστηριοτήτων που συνιστούν απειλή κατά της ασφάλειας και της κυριαρχίας της Δημοκρατίας∙ και

(γ) την πρόληψη και την αντιμετώπιση δραστηριοτήτων τρομοκρατικών οργανώσεων και άλλων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος.