Μέλη της αστυνομίας που παρέχουν υπηρεσίες στην ΚΥΠ

21.-(1)(α) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, μέλος της αστυνομίας δύναται να παρέχει υπηρεσίες στην ΚΥΠ, κατόπιν αιτήματος του Διοικητή και με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού Αστυνομίας.

(β) Οι διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτού, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφαρμόζονται σε σχέση με μέλος της αστυνομίας που παρέχει υπηρεσίες στην ΚΥΠ, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(γ) Μέλος της αστυνομίας που παρέχει υπηρεσίες στην ΚΥΠ, δύναται να εκτελεί ειδικά καθήκοντα που δεν προβλέπονται στον περί Αστυνομίας Νόμο του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, μόνον κατόπιν αιτήματος του Διοικητή και με τη σύμφωνη γνώμη του μέλους της αστυνομίας και του Αρχηγού Αστυνομίας.

(2) Μέλος της αστυνομίας που παρέχει υπηρεσίες στην ΚΥΠ εξακολουθεί να κατέχει τη θέση από την οποία αποσπάται και τον βαθμό του, και η υπηρεσία μέλους της αστυνομίας στην ΚΥΠ θεωρείται ως υπηρεσία στη θέση και στον βαθμό που αυτός κατέχει στην Αστυνομία, για όλους τους σκοπούς του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προαγωγών, απολαβών και ωφελημάτων, συνταξιοδοτικών και άλλων ωφελημάτων, υπόκειται όμως στον ιεραρχικό διοικητικό και επιχειρησιακό έλεγχο του Διοικητή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, σε μέλος της αστυνομίας που παρέχει υπηρεσίες στην ΚΥΠ, δυνατό να ανατεθούν διευθυντικά, εποπτικά, διοικητικά και άλλα καθήκοντα σύμφωνα με την ιεραρχία της ΚΥΠ και λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του στη δομή της Αστυνομίας.

(4) Οι απολαβές μέλους της αστυνομίας που παρέχει υπηρεσίες στην ΚΥΠ καταβάλλονται από την Αστυνομία.

(5) Η παροχή υπηρεσιών μέλους της αστυνομίας στην ΚΥΠ τερματίζεται οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ο Διοικητής και το μέλος της αστυνομίας επιστρέφει στo Αρχηγείο Αστυνομίας.

(6)(α) Για τη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης μέλους της αστυνομίας που παρέχει υπηρεσίες στην ΚΥΠ, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι σχετικές διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(β) Σε περίπτωση που άμεσα προϊστάμενος του μέλους της αστυνομίας, δεν είναι αξιωματικός της Αστυνομίας, η αξιολόγηση γίνεται από το ιεραρχικά ανώτερο μέλος της Αστυνομίας, αφού συμβουλευτεί τον άμεσα προϊστάμενό του.

(γ) Οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των μελών της αστυνομίας, αποστέλλονται στο Αρχηγείο Αστυνομίας.

(7)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία υφίσταται ισχυρισμός για ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος από μέλος της αστυνομίας που παρέχει υπηρεσίες στην ΚΥΠ, ο Διοικητής ενημερώνει αμέσως, γραπτώς, τον Βοηθό Αρχηγό που θα οριστεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας για να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των περί Αστυνομίας (Πειθαρχικών) Κανονισμών του 1989, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(β) Σε περίπτωση που ασκηθεί πειθαρχική δίωξη εναντίον μέλους της αστυνομίας που παρέχει υπηρεσίες στην ΚΥΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ή πειθαρχική δίωξη ύστερα από ποινική δίωξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 ή σε περίπτωση που το μέλος αυτό τεθεί σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.