Προσωπικό με σύμβαση παροχής υπηρεσιών

20. Η διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου, γίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο και στο συμβόλαιο αυτό καθορίζεται η διάρκειά του, οι απολαβές, οι όροι παροχής των υπηρεσιών αυτών, οι προϋποθέσεις αναστολής της παροχής των υπηρεσιών αυτών και/ή τερματισμού τους καθώς και λοιποί όροι.