Οργανωτική δομή

9.-(1) Η ΚΥΠ συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Μονάδες και περιλαμβάνει Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία.

(2) Στην Κεντρική Υπηρεσία περιλαμβάνονται τα άτομα που ενεργούν ως σύνδεσμοι, που τοποθετούνται στο εξωτερικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σε ορισμένη περιφέρεια.