Γενικές υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή εποπτεία

23.-(1) Η Επιτροπή εποπτεύει τις δραστηριότητες των ΚΕΠΕΥ με τρόπο που να της επιτρέπει να αξιολογεί τη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο. Η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για σκοπούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης των ΚΕΠΕΥ με τους όρους λειτουργίας που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(2)(α) Η Επιτροπή, ως η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση και εποπτεία των δραστηριοτήτων των εγκεκριμένων μηχανισμών δημοσίευσης, όπως ορίζονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 34) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, με παρέκκλιση σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 3 του εν λόγω Κανονισμού και των εγκεκριμένων μηχανισμών αναφορών, όπως ορίζονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 36) του εν λόγω Κανονισμού, παρακολουθεί τις δραστηριότητες των εγκεκριμένων μηχανισμών δημοσίευσης και των εγκεκριμένων μηχανισμών αναφορών, ώστε να αξιολογεί τη συμμόρφωσή τους με τους όρους λειτουργίας που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό.

(β) Η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για σκοπούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης των εγκεκριμένων μηχανισμών δημοσίευσης και των εγκεκριμένων μηχανισμών αναφορών με τους όρους λειτουργίας που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό.