Τακτική επανεξέταση των όρων χορήγησης της άδειας λειτουργίας

22.-(1) Οι ΚΕΠΕΥ οφείλουν να συμμορφώνονται διαρκώς με τους όρους που τίθενται στο Κεφάλαιο I για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

(2) Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλληλες μεθόδους για να παρακολουθεί κατά πόσον οι ΚΕΠΕΥ συμμορφώνονται με την κατά το εδάφιο (1) υποχρέωσή τους. Οι ΚΕΠΕΥ γνωστοποιούν στην Επιτροπή κάθε ουσιαστική μεταβολή στους όρους χορήγησης της άδειας λειτουργίας.