Συμπληρωματική εποπτεία ΚΕΠΕΥ

90.-(1) ΚΕΠΕΥ, η οποία ανήκει σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, υπόκειται σε υποχρεώσεις και συμπληρωματική εποπτεία, επιπρόσθετα των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή δύναται, με οδηγίες της, να καθορίζει τις υποχρεώσεις και τους κανόνες σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία της κατά το εδάφιο (1) ΚΕΠΕΥ, τα μέτρα για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικής εποπτείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια.