Διοικητικές κυρώσεις

91. Σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Τίτλου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, η Επιτροπή έχει την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ και, σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ.